ปวงข้าพระพุทธเจ้า
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
>> เข้าสู่เว็บไซต์ <<

พระราชดำรัส


"... คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย
ถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก
คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ
พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง..."

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯถวายชัยมงคล เนื่องในวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑


"... คนดีทำให้คนอื่นดีได้หมายความว่าคนดีทำให้เกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปด้วย ความเลวนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเลว
ก็ยากแต่เป็นไปได้ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดี จะให้คนเลวมาทำให้คนดีเป็นคนเลวยาก สำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดี..."

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯถวายชัยมงคล เนื่องในวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙


"... สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน
สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่..."

พระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ 36 ปีของสโมสรออนไลน์แห่งกรุงเทพฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทาน ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘


"... สิ่งที่เราจะต้องทำ คือต้องพิจารณาตัวเองว่าตัวเองทำดีหรือเปล่า ที่เราพัฒนาได้ก็มีอย่างเดียวที่จะยั่งยืนคือความดี
ถ้าหากว่าจะพัฒนาให้ร่ำรวย มันก็ยากจนลงไปได้ แต่ว่าถ้าดีแล้วดีจริง ความดีนั้นไม่เสียไป..."

พระราชดำรัส พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๕


"... ท่านทั้งหลายควรจักได้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม ที่จะปฏิบัติงานประสานกับผู้อื่น ฝ่ายอื่น อย่างขะมักเขม้นและฉลาดเหมาะสม
นการนี้ท่านจะต้องทำความคิดและจิตใจให้เปิดกว้าง แต่หนักแน่นมีเหตุผล มีวิจารณญาณ พร้อมกันนั้น ก็ต้องมีความจริงใจเห็นใจ
และเมตตาปรองดองกัน โดยถือประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันเป็นวัตถุประสงค์เอกที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง
จะต้องพยายามขจัดความดื้อรั้น ถือตัว ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนน้อยออกให้ได้
ไม่ปล่อยให้เข้ามาครอบงำทำลายความคิดจิตใจที่ดีงามของตน แล้วท่านจะสามารถปฏิบัติการงานทุกอย่างได้ด้วยความราบรื่น
เบิกบานใจอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จตามที่ปรารถนาทุกสิ่งในที่สุด..."

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๙